Выполним-студенческую-работу

Реферат Сократ. Личность и учение. Учебная работа № 163282

Количество страниц учебной работы: 14
Содержание:
«Введение…………………………………………………………………………………………………3
1. Личность Сократа………………………………………………………………………………..4
2. Сократ-мыслитель…………………………………………………………6
Заключение………………………………………………………..13
Список использованной литературы………………………………………………………14
Список использованной литературы
1. Краткий курс по философии: Учебное пособие / Колл. авт. – М.: Окей–книга, 2014. – 157 с.
2. Новгородцев П. И. Сократ и Платон. — М.: 2010. — 101 с.
3. Разин А. В. Философия: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – 496 с.
4. Суриков И. Е. Сократ. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 384 с.
5. Фролов И. Т. Введение в философию. — М.: Республика, 2012. — 623 с.
6. Шишков И. З. История философии. — М.: Либроком, 2013. — 848 с.
»
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 163282. Реферат Сократ. Личность и учение

  Выдержка из похожей работы

  …å çà
  øåñòüäåñÿò,
  è âñòðå÷à
  ýòà
  ïðîèçâåëà
  ðåâîëþöèþ â
  äóøå áóäóùåãî
  çíàìåíèòîãî
  ôèëîñîôà.
  Ïëàòîí æå
  íàïèñàë è
  «Àïîëîãèþ
  Ñîêðàòà», èç
  êîòîðîé ìîæíî
  óçíàòü î
  íåêîòîðûõ
  àñïåêòàõ
  ñîêðàòîâñêîé
  ôèëîñîôèè.
  «Àïîëîãèÿ
  Ñîêðàòà»
  ïðåäñòàâëÿåò
  ñîáîþ
  îïðàâäàòåëüíóþ
  ðå÷ü Ñîêðàòà,
  ïðîèçíåñåííóþ
  èì íà
  àôèíñêîì
  ñóäå â 399 ãîäó
  äî í.ý., ïîñëå
  òîãî, êàê
  áûëè
  çàñëóøàíû
  ðå÷è
  îáâèíèòåëåé.
  Íàäî
  çàìåòèòü,
  ÷òî ýòî
  õóäîæåñòâåííîå
  âîñïðîèçâåäåíèå
  ðå÷è
  Ïëàòîíîì, è ñ
  òî÷êè çðåíèÿ
  èìåííî
  õóäîæåñòâåííîñòè
  îíà çàñëóæèâàåò
  âûñîêîé
  îöåíêè.
  Êîìïîçèöèÿ
  âêëþ÷àåò â
  ñåáÿ:
              1.
  Ðå÷ü ïîñëå
  îáâèíåíèÿ,
  ïðåäøåñòâóþùàÿ
  ïðèãîâîðó. Â
  íåé Ñîêðàò
  êðèòèêóåò
  ïðåæíèõ è íîâûõ
  îáâèíèòåëåé
  çà êëåâåòó è
  äàåò ñàìîìó
  ñåáå îáùóþ
  õàðàêòåðèñòèêó.
  Îí ãîâîðèò,
  ÷òî íå
  áîèòñÿ
  ñìåðòè, à
  áîèòñÿ ëèøü
  ìàëîäóøèÿ è
  ïîçîðà; ÷òî
  áóäåò
  âñåãäà
  çàíèìàòüñÿ
  ôèëîñîôèåé;
  ÷òî
  óáèéñòâî
  åãî áóäåò ñòðàøíî
  äëÿ ñóäåé,
  ïîòîìó ÷òî
  ïîñëå ñìåðòè
  Ñîêðàòà âðÿä
  ëè íàéäåòñÿ
  ÷åëîâåê,
  êîòîðûé
  áóäåò
  çàñòàâëÿòü
  èõ
  ñòðåìèòüñÿ
  ê èñòèíå.
  Ôèëîñîô
  ãîâîðèò
  òàêæå, ÷òî
  âíóòðåííèé
  ãîëîñ
  ïðåïÿòñòâóåò
  åìó
  ïðèíèìàòü
  ó÷àñòèå â
  îáùåñòâåííûõ
  äåëàõ,
  êîòîðûå
  ïîëíû
  íåñïðàâåäëèâîñòè.
  Îí
  óòâåðæäàåò,
  ÷òî íèêîãî
  íè÷åìó íå
  ó÷èë, à
  òîëüêî íå
  ïðåïÿòñòâîâàë
  çàäàâàòü
  âîïðîñû è
  îòâå÷àòü íà
  íèõ — ýòî áûëî
  ïîðó÷åíî Ñîêðàòó
  áîãîì, è íåò
  ñâèäåòåëåé,
  êîòîðûå óòåðæäàëè
  áû, ÷òî
  Ñî…

   

  Вам может также понравиться...