Выполним-студенческую-работу

Міжнародний облік та аналіз.

Міжнародний облік та аналіз.

Фрагменты работы:

Зміст

Теоретичне завдання
1. Особливості відображення та аналізу у фінансовій звітності цінових змін в країнах з гіперінфляційною економікою………………………………………………………………….…..3
2. Список використаної літератури………………………………………………8
3. Міжнародний облік та аналіз дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів………………………………………………………………..9
4. Список використаної літератури……………………………………………..14
5. Практичне завдання……………………………………………………………15

1. Особливості відображення та аналізу у фінансовій звітності цінових змін в країнах з гіперінфляційною економікою
За ринкових умов господарювання держава намагається зменшити свій вплив та втрачає можливість формування уніфікованих підходів до ведення господарської діяльності, нав’язувати їх учасникам економічних відносин, в тому числі і відображення фактів господарського життя в бухгалтерському обліку і фінансової звітності. Даний вид регулятивної діяльності з боку держави існує у зв’язку з тим, що підходи, які використовуються підприємствами, мають відповідати особливостям фінансово-господарського середовища їх функціонування, тому органи державної влади або професійні бухгалтерські організації, які розробляють стандарти бухгалтерського обліку/фінансової звітності, встановлюють лише загальні принципи та правила складання та подання фінансових звітів. Як наслідок, стандарти, що нині регулюють ведення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, передбачають ряд альтернативних варіантів щодо облікового відображення окремих господарських операцій, їх оцінки та розкриття інформації у фінансовій звітності.
За нинішнього стану економіка деяких країн може бути гіперінфляційною і, відповідно, вартість їх валюти не характеризується стійкістю та надійністю. Існує два підходи до відображення показників за результатами перерахунку фінансової звітності, а також курсових різниць за його результатами: 1) функціональна валюта суб’єкта господарювання є валютою гіперінфляційної економіки та 2) валюта представлення звітності є валютою гіперінфційної економіки. У ході визначення гіперінфляційності валюти підприємство має керуватися МСФЗ 29 “Фінансова звітність у гіперінфляційній економіці”, в якому наводиться перелік критерії, за якими визначається ступінь інфляційної економіки, з якої походить функціональна валюта зарубіжних підрозділів. Тому материнська компанія має у своїй обліковій політиці передбачити дані умови, визначити на кого буде покладено відповідальність за визначення гіперінфляційної економіки та даними якого органу має керуватися материнська компанія задля отримання надійної інформації та уникнення викривлення вихідних даних.
Фінансова звітність дочірніх підприємств, функціональною валютою яких є валюта країни з гіперінфляційною економікою, перед перерахунком у валют представлення фінансової звітності (євро) коригується з урахуванням інфляції таким чином:
– немонетарні статті балансу, звіту про прибутки і збитки і звіту про рух грошових коштів коректуються з урахуванням інфляції на основі зміни загального індексу цін з дати придбання до звітної дати;
– доходи і витрати за курсовими різницями стосовно чистого фінансового
положення дочірнього підприємства протягом періоду (визначеного на основі зміни загального індексу цін за той же період) відображається в звіті про прибутки і збитки;
– різниці, що виникають в результаті застосування індексу цін, що діє на звітну дату, за монетарними і немонетарними позиціями, відображеним в балансі на початок звітного періоду, обліковуються як окремий компонент капіталу.
Факт існування гіперінфляційної економіки, з якої походить фінансова
звітність наводиться у примітках до фінансової звітності.
В умовах гіперінфляції фінансова звітність, незалежно від того, чи базується вона на підході за історичною чи поточною собівартістю, корисна лише тоді, коли вона виражена в одиниці виміру, яка діє наприкінці звітного періоду. Отже, цей Стандарт застосовується до фінансової звітності суб’єктів господарювання, що подають звітність у валюті країни з гіперінфляційною економікою. Не дозволяється подавати інформацію, необхідну згідно з цим Стандартом, у вигляді додатка до неперерахованої фінансової звітності. Окрім того, не рекомендується окреме подання фінансової звітності до її перерахування.

Работу прислала: Оксана.

 

Скачать весь реферат:

СКАЧАТЬ ТУТ

 

Міжнародний облік та аналіз.

Вам может также понравиться...