Выполним-студенческую-работу

Контрольная Рене Декарт Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках. Учебная работа № 163969

Количество страниц учебной работы: 5,5
Содержание:
Рене Декарт Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Формирование научных программ Нового времени. – М.: Наука, 1987. – 356 с.
2. Декарт Р. Рассуждение о методе // Собрание сочинений в 2-х тт. Т.2. М.: Мысль, 1972. – 420 с.
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 163969. Контрольная Рене Декарт Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках

  Выдержка из похожей работы

  …åðõíîñòè
  äàæå îòêðûòî
  ïðîòèâîñòîÿùèõ
  ôèëî-
  ñîôñêèõ
  ó÷åíèé è
  ñèñòåì.
  Òàêàÿ
  áîðüáà áûëà
  ïî÷òè
  âñåãäà
  íåîäíîïëà-
  íîâîé è
  íåîäíîçíà÷íîé.
  Ðàçâèòèå åå
  îáíàðóæèâàëî
  óãëóáëåíèå
  ÷åëîâå-
  ÷åñêîãî
  çíàíèÿ, 
  óñëîæíåíèå
  ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà
  â åãî 
  ìíîãîîáðàçíûõ
  àñïåêòàõ, 
  â åãî
  îòíîøåíèè ê
  ïðèðîäå è
  êóëüòóðå.
  Îñîáåííîñòü
  ôèëî-
  ñîôñêîãî
  òâîð÷åñòâà
  Äåêàðòà â
  òîì,  ÷òî â
  íåì áûëè 
  ñôîðìóëèðîâàíû
  íîâûå è
  ìàòåðèàëèñòè÷åñêèå
  è èäåàëèñòè÷åñêèå
  ïîëîæåíèÿ. 
  Òåì ñàìûì
  áîðüáà
  ìàòåðèàëèçìà
  è èäåàëèçìà
  ïîäíÿëàñü íà 
  áîëåå 
  âûñîêóþ  ñòó-
  ïåíü. È
  õîòÿ ñàì
  Äåêàðò â
  êîíå÷íîì
  ñ÷åòå ñêëîíèëñÿ
  â ñòîðîíó
  èäåà-
  ëèçìà, îí
  ñîîáùèë
  ýòîé áîðüáå
  íîâûé èìïóëüñ.
       Ñâîè
  ïðîèçâåäåíèÿ
  Äåêàðò
  íàïèñàë â 20 — 40-õ
  ãîäàõ  ÕVII  â.,
  íî
  óÿñíèòü èõ
  ñîäåðæàíèå
  íåâîçìîæíî
  áåç ó÷åòà
  îãðîìíûõ
  èçìåíåíèé â
  åâðîïåéñêîé
  — ïðåæäå âñåãî
  çàïàäíîåâðîïåéñêîé
  — èñòîðèè  â 
  ïåðèîä
  Âîçðîæäåíèÿ,
  íà÷àâøåãîñÿ
  â Èòàëèè óæå
  â ÕIV â., à ê
  êîíöó ÕV — íà-
  ÷àëó ÕVI â.
  ñòàâøåãî,
  ìîæíî
  ñêàçàòü,
  îáùååâðîïåéñêèì
  ÿâëåíèåì.
  Ýòî
  áûëè
  âðåìåíà
  óñïåõîâ
  ðàííåáóðæóàçíîé
  êóëüòóðû, 
  ïðåäñòàâëåííîé
  áî-
  ãàòåéøèì
  òâîð÷åñòâîì
  ãóìàíèñòîâ. 
  Êàê èçâåñòíî,
  ðàííåáóðæóàçíàÿ
  ïî
  ñâîåìó
  ñîöèàëüíîìó
  ïðîèñõîæäåíèþ
  êóëüòóðà
  ãóìàíèçìà, 
  êîíöåíòðèðî-
  âàâøàÿñÿ
  â ãîðîäàõ,
  ðîæäàëàñü è
  ðàçâèâàëàñü
  â
  ïðîòèâîñòîÿíèè
  êóëü-
  òóðå
  ôåîäàëüíîãî…

   

  Вам может также понравиться...